30 stycznia 2017 Udostępnij

Rozliczenie PIT 2017 - Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać jedynie osoby niepełnosprawne lub osoby, które utrzymują i opiekują się niepełnosprawną osobą. Oznacza to, że koszty związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej oraz koszty związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych tej osoby, mogą być odpisane od dochodu. W ten sposób obliczymy podatek od niższej kwoty co w konsekwencji spowoduje,że oddamy fiskusowi mniej naszych pieniędzy. Osobą niepełnosprawną, będącą na utrzymaniu podatnika może być dziecko, dziecko adoptowane, dziecko przyjęte na wychowanie,pasierb, mąż lub żona, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa.

Żeby osoba została uznana w świetle przepisów podatkowych za niepełnosprawną, musi przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej;
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

Rozliczenie PIT przez internet. Jakie wydatki można odliczyć?

Do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje rodzaje wydatków:

wydatki limitowane, czyli podlegające odliczeniu do pewnej określonej wysokości. W przypadku tej grupy wydatków, wykonując rozliczenie pit, możemy maksymalnie odliczyć po 2 280 zł każdego z wydatków.

Do wydatków limitowanych zalicza się:

 • koszty związane z utrzymaniem przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową specjalnie przeszkolonego i oznaczonego psa asystującego,
 • wydatki na wynagrodzenie dla przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • koszty związane z wykorzystaniem samochodu osobowego, (którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba niepełnosprawna lub samochód stanowi własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) na potrzeby związane z  przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Nie ma potrzeby zbierania dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednak na prośbę urzędu skarbowego należy przedstawić dowody potwierdzające prawo do ulgi, a zwłaszcza:

 • podać dane osoby, która pełniła rolę przewodnika osoby niepełnosprawnej i pobrała z tego tytułu wynagrodzenie
 • przedstawić certyfikat potwierdzający, że pies-asystent przeszedł niezbędne szkolenia i nabył status psa-asystenta,
 • okazać zlecenie na zabiegi rehabilitacyjne i odbycie przez osobę niepełnosprawną niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

wydatki nielimitowane, czyli takie, które w całości można odliczyć od dochodu, kiedy wykonujemy rozliczenie PIT

Do wydatków nielimitowanych zalicza się :

 • wydatki związane z zapewnieniem osobie niepełnosprawnej domowej opieki pielęgniarskiej w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej jej poruszanie się oraz wydatki na zapewnienie opieki świadczonej dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych na potrzeby niepełnosprawnych,
 • koszty prac adaptacyjnych i wyposażenia mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby,
 • wydatki poniesione na zakup lub też na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • koszt odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • wynagrodzenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za wykonane zabiegi rehabilitacyjne,

Wydatki na zakup leków - to grupa wydatków, które mogą być odliczone tylko wtedy,gdy lekarz specjalista przepisze określone leki osobie niepełnosprawnej i zaleci stosowanie ich na stałe lub czasowo.W przypadku wydatków na leki, mamy możliwość odliczenia jedynie nadwyżki poniesionych kosztów ponad 100 zł miesięcznie. Podatnik powinien zsumować wydatki z aptek za każdy miesiąc, a kwoty przekraczające 100 zł może odliczyć od dochodu. Wysokość wydatków ustala się z reguły na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Podatnik musi posiadać faktury z apteki i w razie konieczności przedstawić je urzędowi skarbowemu . Na dowodzie zapłaty muszą znaleźć się najważniejsze informacje: takie jak dane kupującego, dane sprzedającego, data i kwota za jaką sprzedane zostały leki.

Nasze rozliczenie PIT nie może uwzględniać ulgi na leki, które zostały sfinansowane ze środków innych źródeł (np. Narodowego Funduszu Zdrowia), chyba, że koszty ich zakupu zostały pokryte tylko częściowo. W takiej sytuacji, pozostałą sumę można odpisać od dochodu. Rozliczenie PIT 2016 z ulgą rehabilitacyjną należy składać na drukach PIT-36 i PIT-37 i dołączyć  formularz PIT-0.

Materiał partnera zewnętrznego

Komentarze (0)