14 stycznia 2022 Udostępnij

Co można odliczyć na fakturze?

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym, który podatnicy wystawiają przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług. Faktura VAT może służyć do odliczenia podatku. Wynika to wprost z ustawy o VAT.

Warunki prawne odliczenia podatku

W art. 86 uregulowane zostały przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT z faktury. Ustawodawca stwierdził, że podatnik może odliczyć VAT, jeżeli towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Odliczenie to zmniejsza podatek należny o podatek naliczony.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak obliczyć podatek naliczony. Kwota ta może wynosić:

  • Suma wszystkich kwot podatku należnego wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia lub częściowej zapłaty przed nabyciem lub wykonaniem towarów lub usług.
  • Kwota podatku (w przypadku importu), która wynika z otrzymanej dokumentacji celnej, kwoty należnej lub z deklaracji importowej.
  • Zwrot podatku zryczałtowanego
  • Kwota podatku należnego dostawcy usług, dla którego podatnik jest usługobiorcą lub dostawy towarów, dla którego podatnik jest nabywcą, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  • Różnica podatku
  • Kwota stanowiąca 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego pojazdu, nieprzekraczająca kwoty podatku zawartej w fakturze nabycia lub dokumencie celnym albo kwoty zapłaconej przez podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu.

Oznacza to, że podatnik będący czynnym podatnikiem może odliczyć VAT od nabytych towarów lub usług.

Faktura potwierdzająca otrzymanie zaliczki na poczet przyszłych towarów i usług również może zawierać VAT. Jeżeli podatnik wpłacił zaliczkę w całości, może odliczyć VAT z tej faktury. Jeśli zapłacił część zaliczki, może odliczyć VAT od tej części.

Dowiedz się więcej o fakturowaniu oraz programów do księgowości na stronie https://fakturymanager.pl/

fakturowanie

Kiedy powstaje prawo?

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na fakturze VAT przysługuje w momencie rozliczenia okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych do podatnika towarów i usług zgodnie z art. 86 ust. 10 (ustawa o VAT). Uprawnienie to nie może powstać wcześniej niż z chwilą otrzymania faktury.

Należy jednak pamiętać, że opóźnienie w odliczeniu VAT z faktury może spowodować, że w deklaracji podatkowej za kolejne okresy rozliczeniowe będzie można odliczyć VAT.

Podatnik może jeszcze złożyć korektę deklaracji podatkowej za okres, za który otrzymał fakturę VAT, jeśli nie skorzysta z możliwości odliczenia VAT z faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może on odliczyć VAT do 5 lat wstecz, ale tylko poprzez korektę pierwotnej deklaracji. Do korekty deklaracji nie trzeba już dołączać pisemnego wyjaśnienia, dlaczego podatnik składa korektę.

Komentarze (0)