18 sierpnia 2017 Udostępnij

Umowa leasingowa: omówienie z wyjaśnieniem

Umowa leasingu ma charakter handlowy a jej treść będzie regulowana przepisami prawa. Musi zawierać określenie podmiotów i przedmiotu. Leasing to umowa nazwana, która polega na tym, że jedna strona nabywa prawo do używania rzeczy, w zamian za to, że będzie ponosić świadczenia na rzecz drugiej strony, która będzie nabywać rzecz i oddawać ją do użytkowania. Jeśli chodzi o leasing można mówić o trzech podmiotach. Mamy tam stronę finansującą, korzystającą oraz zbywcę.

Leasingodawca

Zwany będzie też finansującym i przysługuje mu prawo własności do rzeczy, którą będzie oddawać odpłatnie w używanie przez korzystającego. Warto zwracać uwagę na to, że następuje to na zasadach określonych przez strony w umowie. W praktyce leasingodawcą najczęściej będzie firma, której podmiotem działalności jest zawieranie umów leasingu i występowanie w stosunkach prawnych po stronie oddającego do korzystania. W obrocie handlowym mamy spółki z.o.o rzadziej także taką ofertę mają producenci. W zależności od tego z jakim podmiotem w roli finansującego mamy do czynienia droga do zawarcia umowy może być bardziej lub mniej formalna.

Leasingobiorca

Określony będzie także jako korzystający z racji korzystania z przyznanych uprawnień. Leasingobiorca na podstawie zawartej umowy uzyskuje prawo do korzystanie z rzeczy, która będzie stanowić przedmiot leasingu. Jednocześnie musi zachować określone warunki.

Leasingobiorca najczęściej będzie w obrocie w formie podmiotu, który będzie prowadził firmę. Najczęściej spółki akcyjne, spółki z.o,o. W roli tej mogą być także spółki cywilne. Od 1 lipca stroną umowy może być także osoba fizyczna, w ramach leasingu konsumenckiego.

Zbywca

To podmiot, który będzie dokonywał zbycia przedmiotu leasingu na rzecz finansującego (więcej). Od tej chwili leasingodawca będzie podmiotem, który posiada prawo własności do oznaczonej w umowie rzeczy. Na finansującym ciąży obowiązek przekazania leasingobiorcy odpisu zawartej ze zbywcą umowy. Poza tym mogą być ewentualnie odpisy innych dokumentów związanych z tą umową, co dotyczy także odpisu dokumentu gwarancyjnego.

Przedmiot umowy

Przedmiotem zawartej przez strony umowy mogą być rzeczy ruchome i nieruchome. Jeśli umowa ma charakter nienazwany to wtedy oprócz rzeczy przedmiotem mogą być wartości niematerialne i prawne. Charakter leasingu będzie zależeć więc od tego jak wygląda sytuacja w danym przypadku i jaka forma umowy będzie zawierana.

Komentarze (0)